Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige. GDPR reglerar hur företag sparar och hanterar personuppgifter. För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina uppgifter vill vi passa på att berätta vad som gäller för dig som besöker Järvsö. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här nedan

Personuppgiftsansvarig

Destination Järvsö AB är vårt varumärke samt företagsnamn.
Vår hemsida är jarvso.se
Adress: Stationsgatan 2, 827 50 Järvsö, Sverige
info@jarvso.se
0651-403 06

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varför samlar vi in ​​dem?

Om du har bokat boende via oss behöver vi en del personuppgifter från dig, såsom namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Detta för att kunna slutföra ett förmedlingsavtal mellan dig som kund och oss som förmedlare. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera din resa, t.ex. skicka ut bokningsbekräftelse, genomföra betalning, kontakta dig inför och under vistelsen. Om du har bokat boende via oss och tackat JA till att vi får spara dina uppgifter är det uppgifterna du själv har angett vid bokning som vi sparar. Om du har speciella önskemål inför din vistelse kommer även dessa uppgifter att sparas tillsammans med dina personuppgifter. Anledningen till detta är att vi vill underlätta för dig vid framtida bokningar. Om du inte har valt att vi får spara dina uppgifter kommer dessa att raderas tas bort efter din vistelse i Järvsö. Om du har tackat JA till att vi får skicka förmånliga erbjudanden och nyheter till dig så är det din mailadress vi sparar. Nyhetsbreven går ut ca 1 gång i månaden. Du kan när som helst avregistrera dig från detta mail.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. Sessionscookien försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner, lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidans besökare ska kunna använda jarvso.se som vi har tänk. T.ex. språkval eller andra val sparas för att underlätta besökaren vid nästa besök på hemsidan.

Destination Järvsö AB använder cookies för att underlätta användandet av jarvso.se, samt för att kunna anpassa användandet efter hemsidebesökaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan är till för att fastställa användarens mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på jarvso.se sparas inte IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system

Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (t ex videor, bilder, artiklar, bokningssida etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system har samma beteende som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbyggda innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Destination Järvsös rättsliga grund att lagra dina uppgifter

Det kan finnas flera rättsliga grunder till att dina personuppgifter behandlas, såsom samtycke, fullgörande av avtal, baserat på en intresseavvägning eller med stöd för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att om du återkallar ditt samtycke så kan det finnas vissa specifika fall där vi behöver spara personuppgifter för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser.

Vem delar vi dina data med?

För att göra din vistelse på bästa sätt samarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster till Destination Järvsö AB. Detta kan vara för tjänster såsom stugvärderi, städning, utskick av information. Om du bokar boende via oss kommer även boendets ägare få information om att ni kommer bo i boendet och under vilken period Dessa får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Har du bokat boende på ett hotell/vandrarhem via Destination Järvsö AB kommer den boendeanläggningen att få tillgång till personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att tas bort från deras system. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter

Hur länge behåller vi dina data?

För dig som registrerar dig på vår hemsida lagrar vi den personliga informationen vi tillhandahåller i din användarprofil. Detta för att underlätta för dig vid framtida bokningar. Alla användare kan när som helst se, redigera eller ta bort sin personliga information (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter har du över dina data?

Online kan du se vilka uppgifter vi har gällande ”Min Sida” samt din bokning. Utöver detta kan du när som helt be att få en kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig. Du har också rätten att begära att vi ska radera alla personuppgifter vi har om dig. Detta innefattar dock inte uppgifter som vi är skyldiga att ha kvar för andra administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke om att spara dina personuppgifter. Du kan även avregistrera dig för nyhetsbrev närsomhelst. Har du frågor angående detta kontaktar du oss på info@jarvso.se. Du har även rätt att lämna in synpunkter på ur vi hanterar dina personuppgifter till behörig myndighet.

Om du har ett konto på den här webbplatsen kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har rätt att begära ut den personliga information vi har om dig. Om den personliga informationen visar sig vara felaktig eller ofullständig, har du rätt att kräva att personuppgifterna korrigeras eller raderas. Du kan också begära att dina data överförs till en tredje part du väljer (portabilitet). För frågor angående din personliga information, skicka ett mail till info@jarvso.se. Om du anser att vi använder eller behandlar dina personuppgifter på ett oacceptabelt sätt kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

English

GDPR-policy

On May 25, 2018, the new EU Regulation, the General Data Protection Regulation (GDPR), will begin in Sweden. GDPR regulates how companies save and manage personal data. In order to make you feel safe with our handling of your information, we want to take care to tell you what is happening to you visiting Järvsö. Learn more about how we handle your personal information below

Vilka rättigheter har du över dina data?

Who we are
Destination Järvsö AB is our brand and company name.
Our website is www.jarvso.se
Address: Stationsgatan 2, 827 50 Järvsö, Sweden
info@jarvso.se
+45651-403 06

What personal data do we collect and why do we collect them?

If you have booked accommodation through us, we need some personal information from you, such as name, address, telephone number and email address. This in order to complete a brokerage agreement between you as a customer and us as a broker. We need this information to manage your trip, such as send out your booking confirmation, make payment, contact you prior to and during your stay. If you have booked accommodation through us and thanked YES that we can save your information, it is the information you have provided on booking as we save. If you have special requests for your stay, these details will also be stored together with your personal information. The reason for this is that we want to facilitate you for future bookings. If you have not chosen to save your information, these will be deleted after your stay in Järvsö. If you have thanked YES that we can send you favorable offers and news, then it’s your email address we save. The newsletters expire approximately once a month. You can unsubscribe from this email at any time.

Cookies

A cookie is a small text file that is saved on the website visitor’s computer. A cookie can be either a session cookie or a cookie that is stored for a long time. The session cookie automatically disappears when the browser is shut down, storage cookie is saved. It is saved for the website’s visitors to use www.jarvso.se as we have imagined. For example. language choices or other choices are saved to facilitate the visitor at the next visit to the website.

Destination Järvsö AB uses cookies to facilitate the use of www.jarvso.se, as well as to customize the use of the website visitors. The information collected by cookies does not contain any personal information but is intended to determine the user’s pattern regarding the use of our web services. As for behavior on www.jarvso.se, IP addresses are not stored in our databases. As a website visitor, information about you can never be linked with your identity.

Embedded content from other websites and systems

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, pictures, articles, booking page, etc.). Embedded content from other websites and systems has the same behavior as if the visitor has visited the other site. These sites can collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with the embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that site.

Destination Järvsö’s legal basis for storing your information

There may be several legal grounds for processing your personal data, such as consent, performance of agreements based on a balance of interest or support for meeting other legal obligations. This means that if you revoke your consent, there may be some specific cases where we need to save personal data to fulfill other legal obligations.

Who do we share your data with?

To make your stay the best, we cooperate with companies that provide services to Destination Järvsö AB. This may be for services such as lodging valuation, cleaning, mailing of information. If you book accommodation through us, the owner of the accommodation will also be informed that you will stay in the accommodation and during which period. They will only process your personal information in accordance with our express instructions and will not use your information for their own purposes. If you have booked accommodation at a hotel / hostel via Destination Järvsö AB, the accommodation will have access to personal information. You can contact us at any time if you wish to be removed from their system. They are also required by law and agreement to protect your personal data

How long do we keep your data?

For those who register on our website, we store the personal information we provide in your user profile This will help you with future bookings. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except they can not change their username). Site administrators can also view and edit that information.

What rights do you have over your data?

Online you can see what information we have about ”My Page” as well as your booking. In addition to this, you may at any time request a copy of all personal information we have about you. You also have the right to request that we delete all personal information we have about you. However, this does not include data that we are required to retain for other administrative, legal or security purposes. You also have the right to revoke your consent to save your personal information. You can also unsubscribe from any newsletter at any time. If you have questions regarding this, please contact us at info@jarvso.se. You also have the right to submit comments on our handling of your personal information to the competent authority.

If you have an account on this site, you may request that you have an exported file containing the personal information we have about you, including any information you have provided to us. You may also request that we delete any personal information we hold about you. This does not include any information that we are required to keep for administrative, legal or security purposes. You are entitled to request the personal information we have about you. If the personal information is found to be incorrect or incomplete, you are entitled to require that your personal information be corrected or deleted. You can also request that your data be transferred to a third party you choose (portability). For questions regarding your personal information, send an email to info@jarvso.se. If you believe that we are using or processing your personal information in an unacceptable manner, please contact us or submit a complaint to the competent authority.