ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Vad gäller när du bokar boende hos destination Järvsö AB? 

1. Som förmedlare är destination Järvsö AB skyldiga att se till:
att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning. Att gästen i god tid får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas, dock inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag. Boendet stämmer överens med beskrivningen. Destination Järvsö ab ansvarar inte för de löften som tredje partägaren kan ha gjort direkt till gästen utan som destination Järvsö ab inte känt till eller borde känna till. (försök att få sådant på papper för säkerhetsskull.) Att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning.

2. När blir bokningen bindande?
Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Både gästen och destination Järvsö ab är bundna till hyresavtalet så snart destination Järvsö ab bekräftar bokningen (utdelar ett boknings nr) och gästen betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

3. När skall gästen betala?
Er betalning ska vara Destination Järvsö AB tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Destination Järvsö AB har rätt att ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift) på 20 % av hyresbeloppet i samband med bokningstillfället.

* Om gästen bokar tidigare än 40 dagar före ankomst skall anmälningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd vara betalt inom 10 dagar från det att Destination Järvsö AB sänt bekräftelse till gästen. Det beloppet räknas sedan av från det totala hyresbeloppet. Resten av betalnings ska betalas senast 40 dagars före avtalad ankomstdag.
* Bokningar som görs 39-11 dagar före avtalad ankomstdag skall betalas inom 10 dagar från det att Destination Järvsö AB sänt bekräftelse till gästen. Dock senast dagen före ankomstdagen.

* Bokningar som görs 10-0 dagar före avtalad ankomstdag ska betalas omgående vid bokningstillfället.

Betalning av fakturor sker till Destination Järvsö AB:s bankgiro som du finner på fakturan. Vid betalning ska OCR-nummer anges.

4. Om gästen inte betalar i tid?
Destination Järvsö ab skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift. Om anmälningsavgiften inte är oss tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen förbehåller sig destination Järvsö ab rätten att annullera bokningen. Har gästen betalt anmälningsavgiften skickas en påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är oss tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Ansvarig uthyrare är:
Destination Järvsö ab
org. nr.556747–7566
adress: Lillbabs torg, 827 50 Järvsö.
Kontakt: info@jarvso.se, 0651-403 06 

5. Vad gäller om gästen vill avboka?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till destination Järvsö ab. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till boendet.

* om gästen avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver gästen inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kr/enhet.

* sker avbokningen mellan 39–29 dagar före avtalad ankomst är avbokningskostnaden 50% av den totala hyran. Vid avbokning inom 28 dagar före avtalad ankomst är hela hyresbeloppet förverkat. Om gästen redan hunnit betala mer än vad gästen i så fall blir skyldig, får gästen tillbaka mellanskillnaden. Destination Järvsö ab kan se över gästens möjligheter till ombokning mot en administrationsavgift på 500 kr.

5.1 Ombokningar i samband med Covid-19

I och med situationen med Covid-19 gäller kostnadsfri ombokning till och med 21-dagar innan ankomstdatum för nya bokningar med ankomst till och med barmarkssäsongen 2021. I övrigt gäller ordinarie om- och avbokningsregler. Om du ändrar till ett boende eller boendeperiod med högre pris betalar du enbart mellanskillnaden.

6. Om det händer gästen något?
*** gästen kan skydda sig mot kostnader för avbokning genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 350 kr per bokning och innebär att gästen mot uppvisande av intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag kan avboka fram till och med dagen före avtalad ankomst mot en administrationsavgift på 500 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte för gästen varit kända vid bokningstillfället:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar er själv, make/maka, Sambo, familj eller medresenär.

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

C) det inträffar någon allvarlig händelse

Utanför gästens kontroll, som gästen inte kunde förutse, vid bokningstillfället och som medför att det inte är rimligt att begära att gästen skall stå fast vid sin bokning, t.ex. Omfattande eldsvåda eller översvämning i gästens bostad.

Obs! Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss inom 14 dagar från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet och administrationsavgiften återbetalas inte vid
avbokning.

7. Vad har gästen för rättigheter? 

Om destination Järvsö ab inte tillhandahåller boende i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda gästen ett annat boende vars skillnader mot den gästen bokade är så små att de saknar betydelse för gästen, har gästen rätt att frånträda avtalet. Destination Järvsö ab måste då betala tillbaka allt som betalats med avdrag för den nytta som gästen kan ha haft. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan gästen begära att destination Järvsö ab sätter ned hyran.

Om gästen har klagomål skall dessa framföras till destination Järvsö ab muntligen eller skriftligen så snart problemet uppstår men senast inom 24 h från att gästen upptäckt problemet.

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och destination Järvsö ab måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Gästen måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen. Destination Järvsö ab förbehåller sig rätten att ta ut en ombokningsavgift på 200 kr.

8. Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka/ingå avtal med destination Järvsö ab gällande boende måste den ansvarige gästen vara 18 år. Minst 1 person ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Gästen måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen eller annan som bereds tillträde till boendet varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad på 6000kr gästen får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Gästen måste städa ordentligt före avresan. Följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas, kommer destination Järvsö ab att utföra slutstädning på gästens bekostnad samt att debitera en extra städavgift mellan 600-2000 kr beroende på boende.

9. Krig, naturkatastrofer, strejker
Båda parter har rätt att träda ifrån avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

10. Vad händer vid eventuell tvist?
Gästen bör vända sig direkt till destination Järvsö ab med eventuella klagomål. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att framför era synpunkter. Om gästen och destination Järvsö ab inte kommer överens i en förhandling kan båda parter vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledare i hemkommuner kan hjälpa till.

Hyrestiden
Aktuell in- och utcheckningsinformation finner ni i bekräftelsen. Hyrespriset inkluderar kostnader för uppvärmning och belysning men inte sänglinne och avresestäd om inte annat anges i bekräftelsen

Om ej annat anges får ej husdjur medtagas till boendet.