Allmänna bokningsvillkor

Vad gäller när du bokar boende hos Destination Järvsö AB?

1. Som förmedlare är Destination Järvsö AB skyldiga att se till att
* Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
* Gästen i god tid får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas samt aktuell in- och utcheckningsinformation.
* Boendet stämmer överens med angiven information.
* Gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör bokningen. Destination Järvsö AB ansvarar inte för de löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen som Destination Järvsö AB inte känt till.

2. När blir bokningen bindande?
Det är gästens ansvar att kontrollera bokningsbekräftelsen och se till att ankomst- och avresedatum är korrekta. Både gästen och Destination Järvsö AB är bundna till hyresavtalet så snart Destination Järvsö AB bekräftar bokningen (utdelar ett bokningsnummer).

3. När skall gästen betala?
Vid onlinebokning sker betalning genom Klarna Checkout. Vilka betalningsalternativ som presenteras beslutas av Klarna och är beroende av kreditvärdighet och land. Läs mer på klarna.com/se/villkor.
Vid bokning via telefon/mail/chatt kan betalning ske via Klarna Checkout eller med faktura från Destination Järvsö AB.
Vid betalning med faktura från Destination Järvsö AB gäller följande:
* Er betalning ska vara Destination Järvsö AB tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Destination Järvsö AB har rätt att ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift) på 20 % av hyresbeloppet i samband med bokningstillfället.
* Om gästen bokar tidigare än 40 dagar före ankomst skall anmälningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd vara betalt inom 10 dagar från det att Destination Järvsö AB sänt bekräftelse till gästen. Det beloppet räknas sedan av från det totala hyresbeloppet. Resten av betalnings ska betalas senast 40 dagars före avtalad ankomstdag.
* Bokningar som görs 39-11 dagar före avtalad ankomstdag skall betalas inom 10 dagar från det att Destination Järvsö AB sänt bekräftelse till gästen.
* Bokningar som görs 10-0 dagar före avtalad ankomstdag ska betalas omgående vid bokningstillfället.
Betalning av fakturor sker till Destination Järvsö AB:s bankgiro som du finner på fakturan. Vid betalning ska OCR-nummer anges.

4. Om gästen inte betalar i tid?
Destination Järvsö AB skickar ut betalningspåminnelser om faktura på anmälningsavgift samt slutlikvid inte blivit betalda vid förfallodatum. Destination Järvsö AB förbehåller sig rätten att avboka bokningar som inte är betalda när förfallodatum passerat.

5. Vad gäller om gästen vill avboka/boka om?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Destination Järvsö AB. Avbokningen är inte giltig om den görs till någon annan eller sänds direkt till boendet.
* Om gäst avbokar tidigare än 21 dagar före avtalad ankomst, återbetalas det inbetalda beloppet bortsett från en administrationsavgift på 500 kr/enhet.
* Om gäst har avbeställningsskydd kan denne mot uppvisande av intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag avboka fram till och med dagen före avtalad ankomst mot en administrationsavgift på 500 kr/enhet.
* Om gäst ej har avbeställningsskydd och avbokning sker inom 20 dagar före avtalad ankomst är hela hyresbeloppet förverkat.
5.1 Ombokning
Destination Järvsö AB kan ombesörja att se över möjlighet till ombokning till annat boende och/eller annan boendeperiod fram till 21 dagar innan ankomstdatum mot en administrationsavgift på 500 kr. En bokning är ombokningsbar en gång, i övrigt gäller ordinarie avbokningsregler. Om du ändrar till ett boende eller boendeperiod med högre pris betalar du mellanskillnaden.

6. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd kan bokas till för 395 kr.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som för gästen inte varit kända vid bokningstillfället:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar er själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon allvarlig händelse utanför gästens kontroll, som gästen inte kunde förutse, vid bokningstillfället och som medför att det inte är rimligt att begära att gästen skall stå fast vid sin bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i gästens bostad.

Obs! Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till oss inom 14 dagar från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet och administrationsavgiften återbetalas inte vid avbokning.

7. Vad har gästen för rättigheter?
Om Destination Järvsö AB inte tillhandahåller boende i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda gästen ett annat boende vars skillnader mot det gästen bokade är så små att de saknar betydelse för gästen, har gästen rätt att frånträda avtalet. Destination Järvsö AB måste då betala tillbaka allt som betalats med avdrag för den nytta som gästen kan ha haft. Alternativt kan gästen erbjudas kompensation från Destination Järvsö AB.
Om gästen har klagomål skall dessa framföras till Destination Järvsö AB muntligen eller skriftligen så snart problemet uppstår men senast inom 24 h från att gästen upptäckt problemet.
Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Destination Järvsö AB måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Gästen måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen. Destination Järvsö AB förbehåller sig rätten att ta ut en ombokningsavgift på 200 kr.

8. Vad har gästen för skyldigheter?
* För att boka/ingå avtal med Destination Järvsö AB gällande boende måste ansvarig gäst vara 18 år. Minst 1 person ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Legitimering förekommer.
* Gästen måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
* Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen eller annan som bereds tillträde till boendet varit vårdslös.
* Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad på 6000kr.
*Gästen får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen.
*Gästen ansvarar för att boendet inte nyttjas av fler personer än boendet är avsett för.
* Om avresestädning inte är bokat ska gästen städa enligt städinstruktionerna som finns i boendet och på hemsidan. Avsyning utförs efter gästens avresa. Om boendet inte städats enligt instruktioner kommer Destination Järvsö AB att utföra avresestädning på gästens bekostnad samt debitera en extra avgift på 500 kr.
* Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 ska gästen och samtliga medresenärer iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Övrig tid på dygnet visas ömsesidig respekt med omkringboende. Störningar hanteras i samverkan med vaktbolag. Störningskostnad debiteras gästen oavsett tid på dygnet beroende på dess art och grad. Bedömning görs i samråd med vaktbolaget.

9. Force Majeure
Båda parter har rätt att träda ifrån avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, pandemi, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

10. Vad händer vid eventuell tvist?
Gästen bör vända sig direkt till Destination Järvsö AB med eventuella klagomål snarast möjligt. Gästens möjligheter att få rättelse kan minska om denne dröjer med att framför sina synpunkter. Om gästen och Destination Järvsö AB inte kommer överens i en förhandling kan båda parter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledare i hemkommuner kan hjälpa till.

11. Övrigt
Alla boenden som Destination Järvsö AB förmedlar har både varmt och kallt vatten, dusch, WC, centralvärme, spis, kylskåp samt köksutrustning. Sänglinne, avresestädning, ved och förbrukningsartiklar ingår inte om inget annat anges i bokningsbekräftelsen. Rökning är förbjudet i samtliga boenden. Husdjur är endast tillåtna om det specifikt anges i bokningsbekräftelsen. Eluttag vid stugan får ej brukas för laddning av elbil eller för motorvärmare. Ej heller för elförsörjning till husvagnar och husbilar. Detta såvida inget annat anges.

12. GDPR och personuppgiftspolicy
Destination Järvsö AB sparar och behandlar personuppgifter om gästen för kontakt rörande bokning. Personuppgifterna kan delas med tredje part som tillhandahåller tjänster och service kopplade till bokning. Om gästen vill ha ut informationen som sparats, för att begära rättelse, överföring eller för att begära radering av aktuella uppgifter kan gästen kontakta Destination Järvsö AB.
Läs hela vår policy för GDPR och personuppgifts hantering.

Ansvarig uthyrare är
Destination Järvsö AB
Org. nr.556747–7566
Adress: Lill-Babs torg 1, 827 50 Järvsö
Kontakt: info@jarvso.se, 0651-403 06