DESTINATIONSAVTAL

  Detta avtal har denna dag träffats mellan Destination Järvsö AB, org.nr: 556747-7566, Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö och

  2. Syfte

  Parterna ska samarbeta med syfte att öka destinationens attraktivitet och konkurrenskraft både nationellt och internationellt. Syftet ska uppnås genom att ta tillvara och utveckla destinationens gemensamma värden.

  3. Aktörens rättigheter

  3.1. Aktören har rätt att använda varumärket Järvsö och dess logotype i all sin interna och externa kommunikation och att beteckna sig ”Destinationsaktör”.
  3.2. Tillgång till destinationens interna informationssystem.
  3.3. Tillgång till destinationens gemensamma aktiviteter
  3.4. Webbutrymme för Aktörens egen verksamhet på destinationens hemsida

  4. Aktörensåtagandene

  4.1. Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31december. Varje verksamhetsår betalar ”aktören” destinationsavgift till Destination Järvsö AB enligt modell för beräkning, Bilaga 1. Destinationsavgiften betalas mot faktura.
  4.2. Företaget/Organisationen förbinder sig att , enligt Bilaga1, årligen före den 1 november, bidra med information som ska utgöra underlag för beräkning av destinationsavgift.

  5. Destination Järvsö AB:s åtagande

  Destination Järvsö AB ska genom marknadsföringsinsatser, drift av destinationsgemensamma funktioner och destinationsutvecklingsprojekt, verka för destinationens utveckling.

  6. Avtalstid och avtalsupphörande

  Avtalet gäller under ett verksamhetsår. Avtalet kan sägas upp av endera parten med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Meddelande om uppsägning ska ske skriftligen. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med ett år i taget. Detta avtal ersätter eventuella tidigare tecknade ”serviceavtal”.

  Båda parter är eniga om avtalstexten och är klara över dess innebörd. Avtalet är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

  [signature* signature-297 cols:500 rows:100 background:#e8ebed]